Facit till uppgifter

Uppgifter

Dessa uppgifter borde du kunna lösa.

 1. En metod som beräkna kvadraten av ett tal.
 2. En metod som beräkna upphöjd. Vad är in-parameter, vad borde returneras? Se till att den kan negativa exponenter.
 3. En metod som beräkna minsta delaren. int md = minstaDelare(391) borde returnera 17. Ska returnera -1 om det är ett primtal.
 4. Två tärningar. Ett program som simulera kast av två tärningar och notera summan (2 – 12). Vilken summa kommer oftast efter 10.000 kast? Skriv i detta samband en metod som har fältet som in-parameter och returnera största elementet. Till exempel kunde den anropas så här:
  int[] minaTal = new int[13]; 
  // kod som fyller fältet enligt uppgiften
  int max maxElementInArray(minaTal);
 1. En metod returnera true eller false beroende om ett fält innehåller ett visst element, ett exempel för anropet:
  boolean finnsMed = checkForElement(minaTal, ettVisstTal)
    if(finnsMed) { …

Lösningar

//Variabler
import java.util.Random; // behövs för uppgift 4 och 5
void setup() {

 int x = 12;
 float res = kvadratAvEttTal(x); // anrop uppg 1
 println("kvadrat av " + x + " är " + res);

 res = upphojd(x, 5); // anrop uppg 2
 println(x + " upphöjd 5 är " + res);

 x = 391; 
 int md = minstaDelare(x); // anrop uppg 3
 println("minsta delare av " + x + " är " + md);


 // 10.000 tärningskast
 int[] utfall = new int[13]; // vi behöver 2 ...12. 0,1 försumras
 Random rnd = new Random();
 int t1, t2;

 for (int i = 0; i < 10000; i++) {
  t1 = rnd.nextInt(6)+1;
  t2 = rnd.nextInt(6)+1;
  utfall[t1+t2]++;
 }
 println(utfall);
 int max = maxElementInArray(utfall); // anrop uppg 4
 println("Ögonsumma " + max + " kommer oftast!"); int[] slumpfelt = fyllFaltetMedSlumptal(100, 1, 10000);

 if ( checkForElement(slumpfelt, 1337) ) { // anrop direkt i if-satsen
  println("1337 finns med i fältet!");
 } else {
  println("1337 finns tyvärr inte med i fältet!");
 }
}

// === metoddefinition uppgift 1 ===============================
float kvadratAvEttTal(float a) {
 return a*a;
}


// === metoddefinition Uppgift 2 =============================== 
float upphojd(float bas, int expo) {
 float svar = bas;
 for (int i = 1; i< expo; i ++) {
  svar = svar * bas;
 }

 if ( expo < 0 ) svar = 1 / svar; // 
 if (expo == 0 ) svar = 1; 

 return svar;
}

// === metoddefinition Uppgift 3 =============================== 
int minstaDelare(int tal) {
 int svar = 1; 
 for (int d = tal; d > 1; d--) {
  if (tal % d == 0) svar = d;
 }
 return svar;
}

// === metoddefinition Uppgift 4 =============================== 
int maxElementInArray(int[] utfall) {
 int maxPlats = 0;
 for (int i = 1; i < utfall.length; i++) {
  if (utfall[maxPlats] < utfall[i]) {
   maxPlats = i;
  }
 }
 return maxPlats;
}
// === metoddefinition Uppgift 5 ===============================

boolean checkForElement(int[] f, int someNumber) {

 boolean svar = false; 
 for (int i = 0; i < f.length; i++) {
  if(f[i] == someNumber) svar = true; 
  break;
 }
 return svar;
}

// === hjälpmetod ==============================================
int[] fyllFaltetMedSlumptal(int n, int min, int max) {
 Random rnd = new Random();
 int[] svar = new int[n];
 int i = 0;
 while ( i < svar.length ) {
  int slmp = rnd.nextInt(max - min) + min; // generera slumptal min .... max och spara i slmp
  svar[i] = slmp;      // och spara i slmp
  i++;
 }
 return svar;
} // end fyllFaltetMedSlumptal