Dynamiska datatyper

För att hålla ihop flera variabler hade vi hittills använd fält/array. En väl användbar datastruktur som har för vissa behov lite jobbiga begränsningar

För att komma runt dessa begänsningar finns en gynsam datastruktur i Processing/Java (och i många andra språk):

Samlingar och listor

Dessa har precis det array saknas:

Det finns flera sorters listor i Processing/Java och alla har sina för- och nackdelar. LinkedList är smidigare när det gäller att infoga och ta bort element, ArrayList är snabbare när man söker ett visst element. Man borde välja efter behov. För många användningsfall finns optimerade lösningar som kö, stapel, träd eller ordbok (En översikt (engelska)). Vi kan inte går genom alla sorters samlingar och väljer här en som är smidigast:

LinkedList

Ett litet exempel hur man avända LinkedList. I det här programmet kan man mata in tal hur länge man vill tills man mata in -1:

  import java.util.LinkedList; // behövs för användning

  void setup() {

   LinkedList<Integer> minLista = new LinkedList<Integer>(); //Deklarera en lista för heltalsvärden;

   int tal = 0;

   while ( tal != -1) { // håller på tills val lika med -1

    tal = QuestionInt("Ange ditt heltal. Avsluta med -1"); // fråga

    minLista.add(tal); // lägg till i slutet av listan
   }

   println("Du matade in " + minLista.size() + " tal" ); 

   for(int i = 0; i < minLista.size() ; i++ ) {
    int talet = minLista.get(i) ;
    println( talet ); 
    }

   //ELLER

   for(int talet : minLista) {
    println(talet); 
   }
  }

Översikt list-deklarationer:

OBS! Nu skrivs alla datatyper med stor bokstav i början

 LinkedList<Integer> minLista = new LinkedList<Integer>(); // Heltal
 LinkedList<Double> minLista = new LinkedList<Double>(); // decimaltal, hög precision
  LinkedList<Float> minLista = new LinkedList<Float>(); // decimatal
  LinkedList<String> minLista = new LinkedList<String>(); // strängar, textbitar

Laboration 1

Fler användbara metoder

Det finns en hel del metoder som hjälpa att bearbeta samlingen eller hämta information från de. Anta att samlingen minLista har fyllts på detta sätt:

  LinkedList<String> minLista = new LinkedList<String>();

  minLista.add("Element A");
  minLista.add("Element B");
  minLista.add("Element C");
  minLista.add("Element D");
  minLista.add("Element E");

  minLista.add(1,"Element X");

  println(minLista);

  minLista.remove(2); 
  println(minLista);
  println("Antal element: " + minLista.size() ); 
  println(" Och på plats 3 finns elementet " + minLista.get(3) ); 

metod förklaring
minLista.add( object ) Lägga till ett objekt i slutet av listan. objekt måste vara av samma typ som användes när List skapades. LinkedList<datatyp> minLista = new LinkedList<datatyp>();
minLista.add(index, object) Lägga till ett objekt på plats index. Alla objekt efter det flyttas till nästa plats.
println(minLista); För en förenklad utskrikt räcker det att skriva println(minLista); . Då visas alla listelement, kommaseparerad. Inte särskild snygg med visa i alla fall innehållet. utskrift här: [Element A, Element X, Element B, Element C, Element D, Element E]
objekt = minLista.get(index) läsa/hämta/returnera ett element från plats index.
minLista.set(n, objekt); Ersätta ett värde på plats n med objekt.
int antal = minLista.size(); size() returnera antal element i en lista. Samma funktion som .length för en array/fält.
minLista.remove( index ) radera elementet på plats index. Till exempel minLista.remove(2); tar bort Element B, efter det finns Element C på tredje platsen: [Element A, Element X, Element C, Element D, Element E].
*objekt* = minLista.removeFirst(); *objekt* = minLista.removeLast() Returnera och radera första resp. sista object i listan.
boolean fanns = minLista.removeFirstOccurrence(object); boolean fanns = minLista.removeLastOccurrence(object); Radera första resp. sista förkomsten av ett object i listan, men returnera true/false om den fanns i listan.

Mer om LinkedList på www.tutorialspoint.com/java/util/java_util_linkedlist (på engelska)

Laboration 2

  import java.util.LinkedList;
  //Variabler
  int posX, posY;

  void setup() {
   size(500, 500);
   fill(#FF0000);
   textSize(24);
  }


  void draw() {
   background(255);
   ellipse(posX, posY, 35, 35 );
  }

  void mousePressed() {
   posX = (mouseX+20) / 40*40;
   posY = (mouseY+20) / 40*40;
  }

Värdefulla verktyg

Lägg till import java.util.Collections; i början av kodfilen. nu finns tillgång till en stor verktygslåda! Låt oss säger att du har den här koden

import java.util.Collections;  // verktygsbibliotek!!!
import java.util.LinkedList;

LinkedList<String> minLista = new LinkedList<String>();

  minLista.add("Peter");
  minLista.add("Gudrun");
  minLista.add("Lovisa");
  minLista.add("Elsa");
  minLista.add("Lara");

  println(minLista);
  //nya verktyg

  String first = Collections.min(minLista); //enligt lexikaliskt ordning
  println(first);

  Collections.sort(minLista);
  println(minLista);
  Collections.reverse(minLista);
  println(minLista);