Tips och facit till laborationer - Del 2

Här finns facit resp. lösningsförslag till laborationer som finns i de olika kapitlen på denna sajt under Kapitel --> Avsnitt 2.

Metoder

koordinatsystem


//Variabler
float dr = 0.01;
void setup(){
 size(600,600);
 background(190);
 ritaXYaxlar(200, 400);
 ritaXYaxlar(100, 500); //om man nu behöver två stycken ... 

}

void ritaXYaxlar(int x, int y){
 translate(x,y);  
 int l = 12;
 stroke(200,0,0);
 line(-600,0,600,0);
 line(0,-600,0,600);
 for(int i = -600; i < 600; i+=50){ line(i,-l,i,l);}
 for(int i = -600; i < 600; i+=50){ line(-l,i,l,i);}
 translate(-x,-y);

}

bilmetod


//Variabler

void setup() {
 size(800, 600);
 background(255);

  ritaBil(300, 100);
  ritaBil(500, 320);
 ritaBil(250, 500);
}


void ritaBil(int x, int y) {
translate(x,y);
 fill(255, 0, 0);
 noStroke();
 rect(-200, -30, 400, 60);
 rect(-120, -80, 206, 55);
 stroke(0);
 fill(255);
 rect(-105, -60, 179, 36);
 fill(0);
 ellipse(-140, 30, 72, 72);
 ellipse(150, 30, 72, 72);

 fill(180);
 ellipse(-140, 30, 45,45);
 ellipse(150, 30, 45,45);

 translate(-x,-y);
}

Max och CirkelArea

//Variabler

void setup() {
 size(500, 400);
 textSize(32);
 float a = 3.142459, b = 13.37; 

 float maximum = Max(a, b); //metodanrop

 text("Störst: " + maximum, 10, 50);

 float area = CirkelArea(200,200,150);

 text("area: " + area, 210,340);
}

// programmet hoppar hit när Max(a,b) anropas 

float Max(float x, float y) {
 float svar = 0;

 if ( x > y) {
  svar = x;
 } else { 
  svar = y;
 }

 return svar;
}

float CirkelArea(int x, int y, int radie){

 ellipse(x,y,radie,radie);

 return radie * radie * PI;
}

Summera fält

import java.util.Random;
 //Variabler
  int[] tal = new int[20];  

 // Huvudprogram
 void setup(){
  size(300,100);
  fyllFaltetMedSlumptal();
  int sum = summeraFelt(tal);
  textSize(32);
  text("summan är " + sum, 10,70);

 }

 //======= egna metoder ====================================

 void fyllFaltetMedSlumptal(){
  Random rnd = new Random();
  int i = 0;
  while( i < tal.length ){
  int slmp = rnd.nextInt(400)+50; // generera slumptal 50 .... 450 och spara i slmp
  tal[i] = slmp;      // och spara i slmp
  i++;
  }
 } // end fyllFaltetMedSlumptal

 int summeraFelt(int[] f){
  int sum = 0;
  for(int i = 0; i < f.length; i++){
   sum += f[i];
  }
  return sum; 
 }

GUI

Uppgift: Lägg till en knapp "Rita Kvadrat" med motsvarande metod.

Lösning: I grunden en kopia av koden med vissa ändringar. Jämför med Ett fungerade exempel

  //Variabler
  import g4p_controls.*; // importera biblioteket

  GButton knapp, knapp2; //knapp 2 kommer till


  void setup(){
   size(360,200);

   knapp = new GButton(this, 50, 20, 80, 40);
   knapp.setText("Rita cirkel");
   knapp.addEventHandler(this, "knapp_click");

   knapp2 = new GButton(this, 150, 20, 80, 40); // ändring bara i x-led
   knapp2.setText("Rita kvadrat");        // ändrat text på knappen
   knapp2.addEventHandler(this, "andraHendelse");  // koppling Händelse med kodstycke
  }

  public void knapp_click(GButton source, GEvent event) { 
   ellipse(100,100,50,50);
  } 

  public void andraHendelse(GButton source, GEvent event) { // kopplad till andra knappen ( knapp2)
   rect(100,100,50,50);
  } 

  // låt vara kvar, behövs för funktion
  // även om tom.
  void draw(){

  }

Uppgift: Se till att det ritas nya cirklar resp. rectanglar med varje knapptryck dvs att positionen varieras.

  //Variabler
  import g4p_controls.*; // importera biblioteket

  GButton knapp, knapp2; //knapp 2 kommer till
  int cirkX = 500, rectX = 100;

  void setup(){
   size(360,200);

   knapp = new GButton(this, 50, 20, 80, 40);
   knapp.setText("Rita cirkel");
   knapp.addEventHandler(this, "knapp_click");

   knapp2 = new GButton(this, 150, 20, 80, 40); // ändring bara i x-led
   knapp2.setText("Rita kvadrat");        // ändrat text på knappen
   knapp2.addEventHandler(this, "andraHendelse");  // koppling Händelse med kodstycke
  }

  public void knapp_click(GButton source, GEvent event) { 
   ellipse(cirkX,100,50,50);
   cirkX -= 10; 
  } 

  public void andraHendelse(GButton source, GEvent event) { // kopplad till andra knappen ( knapp2)
   rect(rectX,200,50,50);
   rectX += 20;
  } 

  // låt vara kvar, behövs för funktion
  // även om tom.
  void draw(){

  }

Samlingar & Listor

Plussa ihop

Plussa ihop alla element i listan. Vi ser även till att -1 försvinner. Det var ju bara ett värde för att avbruta inmatningen.

import java.util.LinkedList; // behövs för användning

  void setup() {

   LinkedList<Integer> minLista = new LinkedList<Integer>(); //Deklarera en lista för heltalsvärden;

   int tal = 0;
   int summa = 0; // för att summera alla a tal.

   while ( tal != -1) { // håller på tills val lika med -1

    tal = QuestionInt("Ange ditt heltal. Avsluta med -1"); // fråga

    minLista.add(tal); // lägg till i slutet av listan
   }

   minLista.removeLast(); // den ser till att sista element i lista raderas.

   println("Du matade in " + minLista.size() + " tal" ); 

   for(int i = 0; i < minLista.size() ; i++ ) {
    int talet = minLista.get(i) ;
    println( talet ); 
    summa = summa + talet; // lägga till varje tal i summan. 
    }

   println("Summan av alla tal är " + summa);

   //ELLER SOM ALTERNATIV: 
   summa = 0; 
   for(int talet : minLista) {
    println(talet); 
    summa += talet;
   }

   println("Summan av alla tal är " + summa);

  }

Rita staplar

import java.util.LinkedList; // behövs för användning

  void setup() {

  setup(500,500); // annars blir fönstret för lite för att rita staplarna. 

   LinkedList<Integer> minLista = new LinkedList<Integer>(); //Deklarera en lista för heltalsvärden;

   int tal = 0;

   while ( tal != -1) { // håller på tills val lika med -1

    tal = QuestionInt("Ange ditt heltal. Avsluta med -1"); // fråga

    minLista.add(tal); // lägg till i slutet av listan
   }

   minLista.removeLast(); // den ser till att sista element i lista raderas.

   int x = 10; // startvärde för staplarnas läge i x-led. 

   for(int i = 0; i < minLista.size() ; i++ ) {
    int talet = minLista.get(i) ; //läsa från listplats i

    rect(x, 10, 30, talet); // talet används för rektangelns längd. Hängande staplar 

    // rect( x, 490, 30, -talet); // negativa värden vända staplar uppåt. 

    x += 40; // nästa rect ritas 40px till höger
    }
  }

Namnlista

Bygg om utgångsexemplet så att man kan mata in namn i stället för heltal. Inmatningen ska avslutas när man mata in "SLUT". För att jämföra två strängar gör man så här: while( ! namn.equals("SLUT") ) { ..... .

Rader som ändras markeras med <===

  import java.util.LinkedList; // behövs för användning

  void setup() {

   LinkedList<String> minLista = new LinkedList<String>(); //Deklarera en lista för strängar; <===

   //int tal = 0;
   String namn = ""; // <===

   while( ! namn.equals("SLUT") ) { // håller på sålänge namn olika "SLUT" // <===

    namn = QuestionString("Ange ett namn. Avsluta med 'SLUT'"); // fråga // <===

    minLista.add(namn); // lägg till i slutet av listan
   }

   minLista.removeLast(); // "SLUT" ska försvinna   // <===

   println("Du matade in " + minLista.size() + " namn" );  // <===

   for(int i = 0; i < minLista.size() ; i++ ) {  // <===
    namn = minLista.get(i) ;    // <===
    println( namn ); // <===
    }

   //ELLER

   for(String n : minLista) { // <===
    println( n );    // <===
   }
  }

Cirklar i listan

  import java.util.LinkedList;
  //Variabler
  LinkedList<Integer> xPos = new LinkedList<Integer>();
  LinkedList<Integer> yPos = new LinkedList<Integer>();

  void setup() {
   size(500, 500);
   fill(#FF0000);
   textSize(24);
  }


  void draw() {
   background(255);
   for(int i = 0; i < xPos.size() ; i++ ) { // kunde även vara yPos.size(). vi antar att båda listor växer i samma takt.
    ellipse(xPos.get(i), yPos.get(i), 35, 35 );
   }
  }

  void mousePressed() {
   posX = (mouseX+20) / 40*40;
   posY = (mouseY+20) / 40*40;

   xPos.add(xPos);  // lägg till i listan 
   yPos.add(yPos);  // lägg till i listan
  }

  import java.util.LinkedList;
  //Variabler
  LinkedList<Integer> xPos = new LinkedList<Integer>();
  LinkedList<Integer> yPos = new LinkedList<Integer>();

  void setup() {
   size(500, 500);
   fill(#FF0000);
   textSize(24);
  }


  void draw() {
   background(255);
   for(int i = 0; i < xPos.size() ; i++ ) { // kunde även vara yPos.size(). vi antar att båda listor växer i samma takt.
    ellipse(xPos.get(i), yPos.get(i), 35, 35 );
   }
  }

  void mousePressed() {
   int posX = (mouseX+20) / 40*40;
   int posY = (mouseY+20) / 40*40;

   xPos.add(posX);  // lägg till i listan 
   yPos.add(posY);  // lägg till i listan
  }

flytta till höger.

Varje omgång måste x-koordinaten höjas med ett visst värde.

Sätt den här loopen i draw-blocket:


for(int i = 0; i < xPos.size() ; i++ ) {
  int x = xPos.get(i); // hämta
  x++;          // höja med 1 . Om det ska bli långsammare byt till Float och höja med typ 0.4
  xPos.set(i, x);     // sätta tillbaka i listan.
}

// eller i samband med ritandet: 

for(int i = 0; i < xPos.size() ; i++ ) { // kunde även vara yPos.size(). vi antar att båda listor växer i samma takt.
    int x = xPos.get(i);
    ellipse( x , yPos.get(i), 35, 35 );
    x++;
    xPos.set(i, x); 
   }

Numrering

Vi lägg till numret när vi rita alla cirklar. I for-satsen finns redan en variabel som levererar: i.


for(int i = 0; i < xPos.size() ; i++ ) { 

    int x = xPos.get(i);

    fill(255,0,0);           // röda cirklar
    ellipse( x , yPos.get(i), 35, 35 );

    fill(0);      // med svart text. 
    text( (i + 1) ,  x , yPos.get(i) // +1 för att det ska börja med 1, inte 0.

    x++;
    xPos.set(i, x); 
   }