Del 8 Bedömning

Här nedan ser du en bedömningsmatris för respektive kurs som ingår i projektet. Om du inte läser Webbserverprogrammering 1 kommer du givetvis inte bedömas utifrån de kriterierna. Ditt projekt blir då mindre i omfång både vad gäller vad som skall levereras och den tid du har till förfogande.

8.1 Webbutveckling 2

Max: 43p (18/12/13)
A: 40p varav 11 på minst C-nivå och 11 på A-nivå.
C: 28p varav 10 på minst C-nivå.
E: 18p fördelade över alla de olika områdena (dvs. samtliga E-poäng)

Område E C A
Projektplan En enkel projektplan som beskriver webbplatsen och vad den ska kunna leverera är inlämnad. Planeringen innehåller även kort information om hur den ska byggas samt en rimlig tidsplan. (2p) Projektplanens del om metoder och verktyg är mer detaljerad och omfattande. (1p) Potentiella problem eller avgränsningar är tydligt beskrivna. (1p) Projektplanen är genomarbetad och beskriver hela produkten, dess funktionalitet på ett utförligt vis. (1p). Potentiella problem och avgränsningar är tydligt beskrivna. (1p)
Struktur Webbprojektets filer har god och konsekvent namngivning samt är indelade i lämpliga mappar. (2p)
CSS CSS-koden validerar utan fel. (1p) Koden är rimligt indenterad. (1p) CSS-variabler används i viss utsträckning. (1p). Uppsättning av CSS-regler är uformade för att undvika upprepningar. (1p) Hierarkin bland CSS-regler används för att undvika upprepningar. (1p)
Responsivitet Webbplatsen fungerar utan större problem på både en liten och en stor skärm. (1p) Webbplatsen fungerar väl på både stor och liten skärm. (1p) Webbplatsen fungerar väl på samtliga (rimliga) skärmstorlekar. (1p)
HTML HTML-koden på samtliga sidor validerar utan fel. (1p). Koden är rimligt indenterad. (1p). Elementen är till majoriteten korrekt använda vad gäller semantik. (1p) Majoriteten av klass- och idvärden är rimliga/förståeliga. (1p). Alla element som används är semantiskt korrekta. (1p) Antalet varning från validator har minimerats. (1p). Samtliga klasser och id är väl namngivna. (1p)
Bild / Media Bilder och eventuell annan media är delvis anpassad för att visas på webbplatsen. (1p) Bilder och eventuell annan media är anpassad för webbplatsen både vad gäller storlek och filformat. (1p) Bilder finns tillgängliga i olika storlekar för olika skärmbredder och används med pictureelementet. (1p)
Javascript / Grafik / Animationer Webbsidan har någon enklare lösning som nyttjar JavaScript, grafikyta eller animeringar och denna fungerar till stor del som tänkt. (2p) Webbsidan har funktionalitet som nyttjar JavaScript, grafikyta eller animeringar och denna fungerar felfritt samt bidrar tydligt till helhetsintrycket. (2p). Eleven använder sig av ett Javascript/CSS bibliotek som inte var del av undervisningen och skripterna är minifierade. (2p)
Dokumentation En enkel teknisk dokumentation har lämnats in där flera av rubrikerna i mallen har fyllts med lämpligt innehåll. (3p) En teknisk dokumentation där samtliga rubriker i mallen har fyllts med lämpligt innehåll. (2p) Den inlämnade tekniska dokumentationen är komplett och detaljrik. (2p)
Reflektion Reflektionsrapporten är inlämnad och tar upp de väsentliga delarna på ett grundläggande plan. (2p) Reflektionsrapporten är mer utförligt skriven och innehåller tankar om hur den egna arbetsprocessen kan förbättras. (2p) Reflektionsrapporten innehåller utvärderande tankar om både process och produkt samt ger förslag på förbättringar hos webbplatsen. (1p)

8.2 Gränssnittsdesign

Max: 38p (10/14/14) A: 36p varav 13 på minst C-nivå och 12 på A-nivå. C: 22p varav 12 på minst C-nivå. E: 10p fördelade över alla de olika områdena (dvs. samtliga E-poäng)

Område E C A
Projektplan Innehåller en enkel beskrivning av målgruppen och dess behov. (1p) Innehåller en genomarbetad beskrivning av målgruppen och dess behov med koppling till grafisk utformning. (1p) Projekt har en rymlig tidsplan. (1p) Innehåller en genomarbetad målgruppsanalys med framtagande av trovärdig persona. I målgruppsanalysen finns ett eller flera krav på designens utformning utifrån målgruppens behov. (1p) Tidsplanen har följts. (1p)
Grafisk Manual En enkel grafisk manual-dokumentation har lämnats in där flera av rubrikerna i mallen har fyllts med lämpligt innehåll. (2p) Ett färgtest är redovisat. (1p) En grafisk manual har som fyllts med lämpligt innehåll finns. (2p) Flera färgtest finns där färgscheman utnyttjats. (1p) Grafisk manual med färgpalett. Exempel på hur färgerna är tänkta att kombineras, t.ex. med hjälp av skärmbilder eller logotyp. (1P) Färgerna har god kontrast och de exemplifierade kombinationerna harmonierar väl med varandra. (1p) Eleven skapar en logotyp till företaget med hjälp av Illustrator. (2p) En detaljerad grafisk manual med färgschema och typografimall finns. (2p) Logotypen anpassar på färgerna och websidans stil. (1p) Färgerna är anpassade efter den tänkta målgruppen och en tydlig motivering finns formulerad. (2p)
Skisser och prototyper Gränssnittet har utvecklats med hjälp av några designskisser. (1p) Gränssnittet har först utvecklats med hjälp av papper och penna, sedan mer och mer detaljerade i olika typer av verktyg. (1p). Enkel digital prototyp har tagits fram. (1p) Gränssnittet har utvecklats med både enkla och mer detaljerade skisser som beskriver layout och grafisk design. (1p) Användbara och tillgängliga interaktiva prototyper har tagits fram. (1p)
Tester En interaktiv prototyp används i utvecklingsarbetet. (1p) Dessutom testar eleven prototypens användbarhet med några enkla metoder. (1p) Användarscenario och användartest har genomförts. (1p) Flera användarscenarier tillsammans med flera interaktiva prototyper har genomförts. (1p) Tillgänglighet analyseras avseende färger och interaktion. (1p)
Reflektion Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat utifrån projektplanen. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt hur det egna gränssnittet förhåller sig till generella principer för hur en god användarupplevelse skapas. (3p) …noggrann dokumentation med nyanserade omdömen… diskuterar utförligt… (3p) …noggrann och utförlig dokumentation med nyanserade omdömen. Dessutom ger du förslag på hur arbetet kan förbättras samt diskuterar utförligt och nyanserat hur gränssnittet förhåller sig till generella principer för hur en god användarupplevelse skapas. Du ger även förslag på hur resultatet kan förbättras. (3p)

8.3 Webbserverprogrammering

Område E C A
Projektplan En enkel projektplan som beskriver webbplatsen och vad den ska kunna leverera är inlämnad i god tid*. Planeringen innehåller även kort information om hur den ska byggas samt en rimlig tidsplan. Projektplanens del om metoder och verktyg är mer detaljerad och vad som ska lagras i databas finns beskrivet. Potentiella problem eller avgränsningar är tydligt beskrivna. Projektplanen är genomarbetad och beskriver hela produkten, dess funktionalitet på ett utförligt vis. Potentiella problem och avgränsningar är tydligt beskrivna.
Datalagring Webbplatsen lagrar data på något enkelt sätt så att man inte tappar information mellan sidvisningar, t.ex. med kakor, sessionvariabler eller i textfiler. Webbplatsen lagrar data med en enklare datamodell i relationsdatabas. Webbplatsen nyttjar datalagring i större utsträckning i en genomtänkt datamodell.
Struktur + Arkitektur Webbplatsens filer har i viss utsträckning delats upp i sina olika områden. Webbplatsen nyttjar en anpassad _Layout.cshtml och MVC-strukturen för routing. Webbplatsen är väl strukturerad så att kod inte upprepas med hjälp av tex _viewStart, Shared Views eller PartialViews
Kodkvalitet Koden är möjlig att läsa och förstå samt kommenterad. Koden är läsbar och följer till majoriteten de konventioner som C#, ASP.NET och Visual Studio sätter upp**. Koden är enkel att följa och håller sig till de konventioner som C#, ASP.NET och Visual Studio sätter upp.
Säkerhet Data som kommer från användaren valideras och platshållare används i SQLsträngar. Redigering av data är begränsad till inloggade användare på ett säkert sätt.
Funkionalitet Webbplatsen har en grundläggande funktionalitet i form av att presentera data från någon datakälla. Något som utökar funktionaliteten är på plats, t.ex. redigering av data, möjlighet att skicka mail eller filuppladdning. Flera utökningar av grundfunktionaliteten är implementerade, som t.ex. sökning, möjlighet att skicka mail och filuppladdning.
Produktkvalitet Webbplatsen har några buggar och kan krascha i något specifikt fall men fungerar i stort sett som det är tänkt. Webbplatsen har endast några få buggar men kraschar inte. Antalet buggar har minimerats och webbplatsens fungerar som planerat.
Dokumentation En enkel teknisk dokumentation har lämnats in där flera av rubrikerna i mallen har fyllts med lämpligt innehåll. En teknisk dokumentation där samtliga rubriker i mallen har fyllts med lämpligt innehåll. Den inlämnade tekniska dokumentationen är komplett och detaljrik.
Reflektion Reflektionsrapporten är inlämnad och tar upp de väsentliga delarna på ett grundläggande plan. Reflektionsrapporten är mer utförligt skriven och innehåller tankar om hur den egna arbetsprocessen kan förbättras. Reflektionsrapporten innehåller utvärderande tankar om både process och produkt samt ger förslag på förbättringar hos webbplatsen.

i god tid* : Syfte med hela uppgiften är att du visa hur du går från idé till färdig produkt, att du kan översätta det i kod. Vi vill inte se en efterhandskonstruktion!

kodkonventioner**:

  • Meningsfulla namn för variabler, metoder och klasser.

  • Variabler och metoder i CamelCase.

  • Genomgående svenska eller engelska.